Wszystko na temat IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to swoisty plan emerytalny, dzięki któremu możliwe jest gromadzenie kapitału na przyszłą emeryturę korzystając przy tym z ulgi podatkowej, która polega na odpisywaniu dokonywanych wpłat na IKZE od dochodu. IKZE działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Uczestnikiem IKZE może zostać:

– osoba od 16 roku życia pod warunkiem, że jest zatrudniona na podstawi umowy o pracę,
– osoba która ukończyła 18 rok życia,
– osoba która nie dokonała wypłaty środków z IKZE.

Każdy, kto posiada IKZE może oszczędzać wyłącznie na jednym takim rachunku. Ważne jest, że środki tam zgromadzone podlegają dziedziczeniu, a wpłaty dokonuje się wtedy, kiedy się chce, harmonogram zależny jest od możliwości finansowych. Jedynie w pierwszym roku kalendarzowym wymagana jest wpłata minimum 1000 zł. Przy IKZE obowiązują też roczne limity wpłat – na 2018 rok to kwota 5331,60 zł (suma wpłat nie może przekroczyć 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok).

Co z wypłatą?

Środki w IKZE można wycofać w dowolnej chwili. Przed ukończeniem 65 roku życia można to zrobić poprzez dyspozycje zwrotu (opodatkowanego na zasadach ogólnych), po skończeniu 65 lat – poprzez wypłatę opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% przychodu płatnego przez IKZE (o ile wpłat dokonywaliśmy przez minimum 5 lat wstecz). Środki mogą być wypłacone jednorazowo bądź w ratach.

IKZE może występować jako rachunek oszczędnościowy, ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, rachunek maklerski czy dobrowolne fundusze emerytalne. Popularne są także otwarte fundusze inwestycyjne. Modele inwestowania winny dostosować skład portfela zależnie od wieku inwestującego i jego możliwości finansowych. Podział środków powinien odpowiednio zwiększać szansę na stopę zwrotu na pożądanym poziomie i ograniczać ryzyko straty.

Im wcześniej zaczniemy odkładać dodatkowe środki, tym więcej będziemy mogli odłożyć na przyszłość. Prognozowana wysokość emerytur dzisiejszych 30-40 latków nie jest optymistyczna. Może IKZE to jest szansa na godne życie na emeryturze?