Kategoria: Słownik inwestora

Co oznacza termin NewConnect (NC)?

NewConnect (NC) – rynek akcji, oparty na alternatywnym systemie obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. New Connect stworzony został z myślą o małych spółkach, które ze względu na swoją wielkość, zbyt małą wiarygodność kredytową lub krótką historię działalności nie są w stanie efektywnie pozyskiwać kapitału na finansowanie swoich przedsięwzięć. New Connect kierowany jest …

Co oznacza termin indeksy giełdowe?

Indeks giełdowy – miernik cen papierów wartościowych obejmujący wszystkie papiery danego typu, lub wybraną ich część. Obecnie na giełdzie możemy wyróżnić następujące indeksy giełdowe: – WIG – Warszawski Indeks Giełdowy – liczony od 16.04.1991 roku indeks typu dochodowego, obejmujący akcje spółek notowanych na rynku podstawowym, – WIG 20 – indeks typu cenowego obejmujący 20 spółek z …

Co oznacza termin IBAN?

International Bank Account Number (IBAN) – od pewnego czasu trwają w Europie prace nad wprowadzeniem jednolitego numeru rachunku bankowego stosowanego w obrocie międzynarodowym. Prace nadzorowane są przez Europejski Komitet ds. Standardów Bankowych (ECBS – European Committee for Banking Standards). Opracowany standard określano jako IBAN – International Bank Account Number (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego), który stosowany będzie …

Co oznacza termin dywidenda?

Dywidenda to określona uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy część zysku netto, którą spółka wypłaci posiadaczom akcji. Dywidenda jest opodatkowana podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, akcjonariusz zatem otrzymuje kwotę dywidendy pomniejszoną o należny podatek.

Co oznacza termin akcja / akcje?

Akcja jest podstawowym instrumentem rynku kapitałowego. Akcja ma trzy różne znaczenia: papieru wartościowego, prawa udziałowego w spółce oraz ułamkowej części kapitału akcyjnego. – akcja jako papier wartościowy – po wprowadzeniu do obrotu publicznego jest pozbawiona elementu materialnego, treść dokumentu akcji spełniają zapisy na rachunkach papierów wartościowych uczestników rynku. – akcja jako prawo udziałowe w spółce – …

Co oznacza termin analiza techniczna?

Analiza techniczna służy do prognozowania kierunku zmiany kursów na podstawie ich zachowań w przeszłości, przy uwzględnieniu wielu czynników, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się podaży i popytu na akcje. W efekcie popyt i podaż kształtuje cenę akcji. Istota analizy technicznej koncentruje się na tym, że linia przedstawiająca zmiany kursu akcji jest ilustracją dwóch sił rządzących …

Co oznacza termin akcja imienna?

Akcja zmienna zawiera w tekście nazwisko akcjonariusza. Zbycie akcji imiennej odbywa się przez pisemne oświadczenie umieszczone na samej akcji lub w odrębnym dokumencie. Zbywalność akcji imiennych może być ograniczona. Posiadacze akcji imiennych wpisywani są do księgi akcyjnej. Zamieszcza się w niej również wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę. Za akcjonariusza uważa się wobec spółki tylko …